Річківська громада
Сумська область, Сумський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Проєкт рішення серпневої конференції педагогічних працівників Річківської сільської ради 2020 року

Дата: 27.08.2020 10:18
Кількість переглядів: 1695

Обговоривши інформаційно-аналітичні матеріали з питань підготовки до 2020-2021 навчального року та доповідь начальника відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Н.О.Варавки «Нова українська школа – від старту до успіху!», конференція педагогічних працівників громади рекомендує:

1. Доповідь  начальника відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Н.О.Варавки «Сучасна освіта. Нові контексти. Нові рішення.» взяти до відома.

 2. У 2020-2021 н.р. діяльність педагогічних колективів  закладів освіти, відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту спрямувати на підвищення якісного рівня освітніх послуг шляхом:

– модернізації змісту дошкільної та початкової освіти;

–  забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

– переходу початкової та основної  школи на новий зміст навчання;

– оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання в умовах упровадження Концепції Нової української школи та реалізації нових Державних стандартів освіти;

– підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

– задоволення запитів особистості;

–  удосконалення системи моніторингу якості освіти;

– сприяння формуванню здорового способу життя, фізичному розвитку дітей та підготовці молоді до самостійної діяльності;

– підвищення соціального захисту учасників освітнього процесу;

– реалізації завдань, передбачених обласним планом заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

 3. Відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Річківської сільської ради:

 3.1. Продовжити реалізацію плану заходів Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, яка  забезпечить  створення  умов рівного доступу до якісної освіти.

3.2. Вжити заходів щодо забезпечення переходу початкової та основної школи на новий зміст і структуру навчання відповідно до вимог Нової української школи (забезпечення учителів відповідними державними програмами та інструктивно – методичними матеріалами).

3.3. Продовжити оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти із  врахуванням  демографічних та фінансово-економічних чинників.

3.4. Забезпечити інтеграцію дітей із особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов в інклюзивних класах закладів освіти.

3.5. Продовжити виконання заходів щодо комп’ютеризації та інформатизації освітніх  закладів.

3.6. Забезпечити стовідсоткове безкоштовне харчування дітей пільгових категорій.

3.7. Продовжити проведення просвітницької роботи серед дітей та батьків щодо відповідального ставлення до раціонального харчування та особистого здоров’я.

3.8. Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.

3.9. Працювати над удосконаленням  системи управління охороною праці, безпеки життєдіяльності закладів освіти згідно з вимогами нормативно-правових актів державної, галузевої та внутрішньої чинності з питань охорони праці.

3.10. Продовжити роботу щодо створення оптимальних організаційно-педагогічних умов для реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, підвищення якості освіти.

3.11. Забезпечити функціонування та розвиток загальної середньої та дошкільної освіти відповідно до  вимог Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

 4. Директорам закладів загальної середньої освіти:

4.1. Підготувати і провести педагогічні ради за підсумками  роботи у минулому навчальному році, визначити  завдання на 2020/2021 н.р.            31 серпня 2020 року.

4.2. Організувати та провести:

– перший урок відповідно до методичних  рекомендацій для проведення Першого уроку в 2020/2021навчальному році;

–  урочисте святкування Дня знань 1 вересня 2020 року з дотриманням протиепідемічних заходів.

4.3. Пріоритетними напрямками з удосконалення управління закладами освіти  вважати:

–  розвиток самоврядування та державно-громадського управління у сфері освіти (органи самоврядування працівників закладу освіти, здобувачів освіти, органи батьківського самоврядування, наглядові (піклувальні) ради закладу освіти) в умовах децентралізації;

– модернізацію системи управління закладом освіти, оновлення змісту освіти, удосконалення методів навчання, запровадження сучасних технологій, розвиток матеріально-технічної бази;

– розвиток інноваційного простору кожного закладу загальної середньої освіти;

– здійснення глибокого аналізу стану функціонування закладу загальної середньої освіти, визначення перспектив, окреслення стратегії досягнення мети і планування діяльності відповідно до сучасних тенденцій розвитку освіти в державі;

– постійне оновлення менеджерських знань, розвиток, саморозвиток та самовдосконалення керівника, підвищення управлінської компетентності в умовах запровадження Концепції Нової української школи.

4.4. Із метою модернізації кадрової політики:

– забезпечити виконання заходів щодо підвищення якісного складу педагогічних працівників;

– забезпечити участь педагогічних працівників громади у дистанційних курсах, тренінгах у міжкурсовий період;

– урахувати в замовленні на курси підвищення кваліфікації на 2020 рік потреби вчителів, які забезпечуватимуть реалізацію нових навчальних програм в умовах модернізації освіти;

– продовжити практику морального та матеріального  стимулювання педагогічних працівників району.

 4.5. Із метою підвищення якості освіти:

– забезпечити підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання,  впровадження компетентнісного підходу, програм допрофільної підготовки та профільного навчання, удосконалення навчальних програм, зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня  професійної компетентності педагогів;

– забезпечувати формування в учнів компетентностей, що  знадобляться їм у сучасному світі: володіння іноземними мовами та інформаційними технологіями, уміння критично мислити, співпрацювати з іншими, навчатися впродовж життя, бути відповідальними громадянами своєї країни;

– узяти під особистий контроль рівень викладання предметів та дотримання педагогічними працівниками критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

– забезпечити умови щодо виконання методичних рекомендацій до оновлених освітніх програм розроблених на виконання Закону «Про освіту» та відповідних Державних стандартів (Наказ № 405 від 20.04.2018 року,       № 406 від 20.04.2018 року, №407 від 20.04.2018 року, №408 від 20.04.2018 року);

–– аналізувати результати ЗНО випускників із предметів, їхню відповідність річному оцінюванню та визначати якісний показник роботи всіх учителів, які викладають предмети, обрані учнями для ЗНО, ініціювати обговорення вказаного питання педагогічними радами;

– на засіданнях методичних формувань проводити тренінгові заняття,  он-лайн-тестування з метою підвищення якості підготовки педагогів-практиків до розв’язання тестових завдань різних рівнів;

– забезпечити пріоритетний розвиток та функціонування української мови як державної, англійської мови як  мови міжнаціонального спілкування;

– забезпечити наступність на всіх рівнях шкільного навчання, адаптацію дитини до навчання в початковій, основній школі, виявлення проблем адаптаційного періоду та їх усунення;

– приділити особливу увагу організації здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами;

– удосконалювати систему державно – громадського управління в умовах децентралізації.

4.6. Із метою реалізації завдань Нової української школи:

– забезпечити необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, педагогів, батьків Нової української школи ;

–  забезпечити реалізацію завдань, визначених оновленими навчальними програмами, Державним стандартом початкової освіти та умовами реалізації Концепції «Нова українська школа»;

–  забезпечити навчальне середовище для реалізації Концепції «Нова українська школа» у 1-х, 2-х, 3-х класах ЗЗСО;

–  планування і дизайн освітнього простору школи спрямувати на розвиток дитини та мотивації її до навчання.

4.7. Із метою створення оптимальних умов роботи із дітьми з особливими освітніми  потребами:

– продовжувати розширення мережі навчальних закладів із інклюзивним навчанням, удосконалювати нормативну базу;

– здійснювати заходи щодо підвищення кваліфікації вчителів та керівників закладів освіти, які  працюють в умовах інклюзії;

– здійснювати  системний  кваліфікований  психолого-педагогічний  супровід  дітей із особливими  освітніми потребами,  які перебувають на інклюзивному навчанні;

– вивчати досвід шкіл  із інклюзивним навчанням, його результативність та можливості застосування;

– налагодити більш тісну співпрацю між класними керівниками, вчителями -предметниками,  вчителями, які викладають  корекційні заняття, батьками щодо навчання дітей  із особливими освітніми потребами;

– налагодити  співпрацю  між закладами освіти  та  КУ Білопільської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр» щодо  проведення  комплексної психолого-педагогічної оцінки  розвитку дитини.

4.8. Із метою удосконалення роботи з обдарованими дітьми:

–   забезпечити підвищення  рівня  науково-дослідницької роботи з обдарованими учнями;

–   впроваджувати очно-дистанційне навчання обдарованої  молоді;

–   сприяти участі учнів у роботі  МАН та залучити до навчання в ній максимальної кількості обдарованих школярів;

–    посилити контроль за цільовою підготовкою учнів  до участі в олімпіадах, конкурсах, Іnternet-олімпіадах;

–     забезпечити підвищення якості підготовки  школярів до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів;

–     забезпечити впровадження у роботу з обдарованими учнями   інноваційних освітніх технологій;

–     сприяти активному залученню вчителів, психологів до участі у Всеукраїнських конкурсах педагогічної майстерності, спрямованих на  роботу з обдарованою учнівською молоддю.

4.9.  Із метою підвищення ефективності впровадження у освітній процес закладів освіти  інформаційно – комунікаційних технологій:

–    оновлювати базу даних закладів загальної середньої та дошкільної освіти у державній інформаційній системі освіти (ДІСО Річківської громади);

–    постійно поповнювати інформацію на сайтах закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти;

–     формувати інформаційну культуру учнів та педагогічних працівників відповідно до їхніх інформаційних потреб;

–     залучати учнів та педагогічних працівників до участі в on – line, of – line проектах, програмах, експериментах, олімпіадах, конкурсах, Інтернет – заходах (семінари, вебінари, скайп-наради), Інтернет-олімпіади;

–     використовувати Інтернет – ресурси та сервіси як засіб інформальної освіти вчителя та учня;

–     підвищувати ефективність використання Google-сервісів в адміністративній діяльності та освітньому процесі;

–     упроваджувати систему дистанційного навчання та забезпечення за її допомогою ефективного використання ІКТ;

–      сприяти активному упровадженню дистанційного навчання для дітей із особливими освітніми потребами;

–    продовжити роботу щодо створення Інтернет-ресурсів учителями-предметниками;

–     запровадити інноваційні, ігрові технології навчання, технології case-study, інтерактивні методи групового навчання, проблемні методики з розвитку критичного і системного мислення тощо;

–    корегувати зміст окремих тем навчальних предметів з акцентом на особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до досліджуваного питання;

–    створити педагогічні умови для здобуття результативного індивідуального досвіду проєктної діяльності та розробки стартапів.

 4.10. Із метою запровадження інноваційних  технологій:

– сприяти формуванню інноваційної культури педагогів, готовності до інноваційної діяльності шляхом самоосвіти, самоорганізації, саморозвитку актуальних професійних компетентностей;

– сприяти активному впровадженню в освітньому процесі нових педагогічних технологій, методик, форм навчання дітей із метою підвищення якості освіти;

– створювати умови для розвитку пошукової творчої активності та дослідницько-експериментальної діяльності педагогічних кадрів, участі у всеукраїнських, міжнародних проєктах, виставках;

– активізувати роботу щодо запровадження досвіду роботи творчо працюючих учителів.

4.11. Для удосконалення профільного навчання:

– передбачити охоплення профільною освітою всіх учнів 10-11 класів ЗЗСО громади відповідно до нової типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої  наказом МОН від 20.04.2018 року № 408);

– передбачити упровадження допрофільної підготовки для учнів 8-9 класів  відповідно до профілю навчання та спецкурсів для поглибленого  вивчення профільних предметів в 10-11 класах;

– передбачити зміцнення навчально-матеріальної бази для упровадження профільного навчання;

– постійно проводити моніторинги участі учнів профільних класах в олімпіадах,  конкурсах, їхню результативність у ЗНО;

– учителям, які працюють у профільних класах, постійно вдосконалювати професійну майстерність, упроваджувати сучасні підходи до  викладання предметів, працювати на кінцевий результат – високу якість знань старшокласників.

 4.12. Із метою посилення заходів виховного впливу на учнівську молодь:

– забезпечити  розвиток виховних систем закладів загальної середньої освіти;

– сприяти подальшому розширенню напрямів співробітництва закладів освіти  із громадськими організаціями, соціальними інститутами з питань патріотичного виховання;

–  забезпечити розвиток системи морально-етичного виховання учнів;

– забезпечити участь школярів у Всеукраїнських історичних заходах;

– забезпечити системність в організації заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього характеру.

4.13. Із метою активізації роботи з військово-патріотичного виховання:

–  проводити навчально-польові збори учнів закладів загальної середньої освіти району централізовано із залученням представників Білопільського  районного військового комісаріату та військових частин, що розташовані на території області;

– продовжити  роботу гуртків військово-спортивного профілю («Школа безпеки», «Сокіл» («Джура») тощо) на базі освітніх  закладів;

– оновити  у закладах освіти експозиції про учасників ООС ЗСУ, які навчалися, працювали у закладі, організовувати проведення зустрічей, виховних годин, волонтерських акцій тощо.

 4.14. Із метою розвитку здоров’язбережувальної  функції освіти:

–  забезпечити розвиток здоров’язберігаючого освітнього середовища;

– здійснювати комплектацію матеріально-технічної бази спортивних залів закладів освіти обладнанням, яке необхідне для якісного проведення уроків фізичної культури;

– забезпечити оновлення матеріальної бази спортивних залів та збереження спортивних споруд, що розташовані на спортивних комплексах закладів освіти;

– забезпечити існуючі спортивні зали  та спортивні майданчики закладів освіти новим спортивним обладнанням та інвентарем;

– забезпечити підвищення  результативності спортивних гуртків та участі закладів освіти в районних та обласних змаганнях.

4.15. Із метою удосконалення роботи шкільних практичних психологів забезпечити:

– психологічний супровід учасників освітнього  процесу;

– адаптацію вчителів до роботи в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»;

– психологічний супровід на сучасному рівні першокласників Нової української школи;

– індивідуальний підхід до кожного учасника освітнього  процесу;

– збереження та посилення психічного здоров’я учнів;

– психологічну готовність учнів 11-го класу до здачі ЗНО;

– психологічний супровід дітей та допомога батькам, які навчаються за інклюзивною формою;

– надання психологічної допомоги дітям дошкільного та шкільного віку, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення ООС ЗСУ;

– ефективну роботу психологів щодо профілактики булінгу,  правопорушень та суїцидальних спроб серед дітей та молоді;

– створення у закладах освіти інформаційних куточків з методичною літературою, інформацією про телефон довіри, даними про адреси і режими роботи психологічних центрів допомоги.

4.16. Із метою удосконалення роботи  шкільних бібліотек:

–    підвищувати роль бібліотекаря та його діяльності в системі формування інформаційної, бібліотечно–бібліографічної, читацької культури читачів в умовах Нової української школи;

–   сприяти повноцінному задоволенню потреб учасників освітнього процесу в навчальній, довідковій і навчально-популярній літературі, забезпечення її різноманітності відповідно до вимог Нової української школи;

–   своєчасно надавати учням і вчителям доступ до потрібної інформації, удосконалювати досвід під час аналізу інформаційних потреб, задоволення освітніх індивідуальних запитів, інтересів;

–    розширювати інформаційний простір користувачів засобами Інтернет-ресурсів;

–     використовувати інноваційні форми роботи з читачами під час участі у щорічному Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек.

4.17. Із метою успішного переходу дитини з першого рівня освіти до наступного активізувати співпрацю із закладами дошкільної освіти.

 

5. Керівникам закладів дошкільної освіти:

5.1. 31 серпня 2020 року підготувати і провести педагогічні ради за підсумками роботи у  минулому навчальному році та визначити основні завдання  на 2020/ 2021 навчальний рік;

5.2. Діяльність закладу організовувати відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році (лист МОН України від 02.07.2019№ 1/9-419);

5.3. Активізувати співпрацю із закладами загальної середньої освіти щодо створення умов для успішного переходу дитини з першого рівня освіти до наступного;

5.4. Укомплектувати заклади практичними психологами, забезпечити психологічний супровід, вирішення проблем соціалізації дошкільнят;

5.5. Забезпечити проведення внутрішнього моніторингу якості освіти;

5.6. Забезпечити систематичне відвідування закладу вихованцями старшого дошкільного віку;

5.7. Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

5.8. Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища у закладах дошкільної освіти.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь